Language Words
Arabic 0
Bulgarian 0
Croatian 0
Czech 0
Danish 0
Dutch 0
English 0
Estonian 0
French 0
German 0
Greek 0
Hindi 0
Hungarian 0
Italian 0
Lithuanian 0
Persian 0
Polish 0
Portuguese 0
Portuguese (Brazil) 0
Romanian 0
Russian 0
Serbian 1164
Slovak 0
Slovenian 0
Spanish 0
Spanish (es_MX) 0
Turkish 0
Ukrainian 0